Основними завданнями Бердичівського МУВГ є:

1. Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
2. В межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів;
4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені та паводків на об'єктах Бердичівського МУВГ, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;
5. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій сільськогосподарських угідь та інших об’єктів;
6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз;
7. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.

Бердичівське МУВГ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Вносить пропозиції БУВР Прип’яті, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів;
3. Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем;
4. Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів;
5. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства;
6. У межах своєї компетенції визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
7. Готує та подає на розгляд БУВР Прип’яті пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;
8. Обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем, водогосподарських об’єктів;
9. Забезпечує виконання заходів державних та регіональних програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
10. Розробляє режими роботи водогосподарських систем, каналів, які знаходяться на балансі, та правила їх експлуатації і погоджує їх з БУВР Прип’яті;
11. Здійснює організацію робіт щодо забезпечення дотримання режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем;
12. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем;
13. Здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Бердичівського МУВГ;
14. Здійснює облік державного меліоративного фонду, паспортизацію систем, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;
15. Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів Житомирської області;
16. Здійснює проведення гідрометричних робіт;
17. Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
18. Реалізує науково-технічну, інформаційну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
19. Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства;
20. Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій;
21. Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об'єктах Бердичівського МУВГ;
22. Здійснює заходи у межах своєї діяльності, пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
23. Виконує роботи, пов’язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
24. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд;
25. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;
26. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи, вдосконалює засоби зв’язку та впроваджує альтернативні;
27. Готує пропозиції в межах своєї компетенції щодо паспортизації малих річок, водойм та подає їх БУВР Прип’яті;
28. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів;
29. Розглядає та погоджує у межах своєї компетенції технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;
30. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
31. Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;
32. Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;
33. Забезпечує виконання обов’язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;
34. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
35. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.